FANDOM


The following is the periodic table containing 172 elements with official and provisional non-systematic names translated to fictional language Saurian.

Legend
s-block p-block d-block f-block g-block
s1 s2
1s 1
X
Xøthewed
2
Xo
Xocaim
p1 p2 p3 p4 p5 p6
2s 3
Ca
Cakxaim
4
Ro
Rohøccaim
2p 5
R
Rehed
6
S
Suhred
7
D
Dakhewod
8
E
Epøwod
9
V
Vciehado
10
Do
Doed
3s 11
Ju
Jutaim
12
Mw
Muwdojaim
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 3p 13
Uc
Ucimadim
14
Ja
Jacased
15
F
Fxejfxetij
16
J
Jicvih
17
Sc
Sxcehado
18
Uh
Uhwed
4s 19
B
Fekujjaim
20
Su
Sucsaim
3d 21
Js
Jsudtaim
22
Ka
Kakudaim
23
L
Budutaim
24
Sh
Sxhemaim
25
Md
Mudwudojo
26
Vo
Ahed
27
Se
Seruck
28
Da
Dasboc
29
Si
Seffoh
30
Qd
Qads
4p 31
Wu
Wuccaim
32
Wo
Wohmudaim
33
Uj
Uhjodas
34
Jo
Jocodaim
35
Rh
Rhemado
36
Bh
Bhøfked
5s 37
Hr
Hirataim
38
Jh
Jkhedkaim
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 4d 39
Ø
Økkhaim
40
Qh
Qahsedaim
41
Dr
Daeraim
42
Me
Mecørtodim
43
Ks
Kosxdekaim
44
Xi
Hikxodaim
45
Hx
Hxetaim
46
Ft
Fuccutaim
47
Uw
Jacloh
48
St
Sutmaim
5p 49
Ad
Adtaim
50
Jd
Kad
51
Jr
Udkamedø
52
Ko
Koccihaim
53
A
Aetado
54
Po
Poded
6s 55
Sj
Sojaim
56
Ru
Ruhaim
4f 57
Cu
Cudkxudim
58
So
Sohaim
59
Fh
Fhujoetømaim
60
Dt
Doetømaim
61
Fm
Fhemokxaim
62
Jm
Jumuhaim
63
Oi
Oihefaim
64
Wt
Wutecadaim
65
Kr
Kohraim
66

Tøjfhejaim
67
Xe
Xecmaim
68
Oh
Ohraim
69
Km
Kxicaim
70
Ør
Økkohraim
5d 71
Ci
Cikokaim
72
Xv
Xuvdaim
73
Ku
Kudkucim
74
N
Kidwjkod
75
Ho
Hxodaim
76
Ej
Ejmaim
77
Ah
Aharaim
78
Fk
Fcukadim
79
Ui
Wect
80
Xw
Mohsihø
6p 81
Kc
Kxuccaim
82
Fr
Cout
83
Ra
Rajmikx
84
Fe
Fecedaim
85
Uk
Ujkukado
86
Hd
Huted
7s 87
Vh
Vhudsaim
88
Hu
Hutaim
5f 89
Us
Uskadaim
90
Kx
Kxehaim
91
Fu
Fhekuskadaim
92
I
Ihudaim
93
Df
Dofkidaim
94
Fi
Fcikedaim
95
Um
Umohasaim
96
Sm
Sihaim
97
Rb
Rohbocaim
98
Sv
Sucavehdaim
99
Oj
Oadjkoadaim
100
Vm
Vohmaim
101
Mt
Modtocolaim
102
De
Derocaim
6d 103
Ch
Lunhodsaim
104
Hv
Hikxohvehtaim
105
Tr
Tirdaim
106
Jw
Jourehwaim
107
Rx
Rexhaim
108
Xj
Xujjaim
109
Mk
Moakdohaim
110
Tj
Tuhmjkutkaim
111
Hw
Heodkwodaim
112
Sd
Sefohdasaim
7p 113
Dx
Daxedaim
114
Vc
Vcohelaim
115
Ms
Mejselaim
116
Cl
Calohmehaim
117
Kd
Koddojjado
118
Ew
Ewudojjed
8s 119
Dn
Donkedaim
120
W
Wucacoim
* 6f 143
Ti
Timujaim
144
Jx
Jsxoocaim
145
Xr
Xoajodrohwaim
146
Tu
Tuløim
147
Re
Reckqmuddaim
148
Vu
Vuhutaim
149
Ul
Ulewuthaim
150
Je
Jsxhetaim
151
Xh
Xohkqaim
152
Nk
Nakkodaim
153
Th
Tahusaim
154
Co
Conajaim
155
Lx
Ludkxevvaim
156
Xb
Xunbadaim
7d 157
Bo
Bocladim
158
Uf
Umfohaim
159
Ln
Ludtohnuucjaim
160
Xi
Xidtaim
161
Vx
Vhuidxevohaim
162
Mu
Mutocidwaim
163
Bf
Bofcohaim
164
Wr
Warrjaim
165
Rs
Rosgiohocaim
166
Xa
Xawwjaim
8p 167
Bv
Bahsxevvaim
168
Rd
Rehdaim
169
Z
Zeicaim
170
Xm
Xocmxecqaim
171
Rj
Ridjodado
172
Hj
Humjed
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 g19 g20 g21 g22
* 5g 121
Cj
Culeajaim
122
Tm
Tomeshakaim
123
Mj
Mejocaim
124
Kj
Kojcaim
125
Tk
Tuckedium
126
Mn
Muhnoccium
127
Fb
Fcudsbium
128

Reøcium
129
Rq
Rohqocaim
130
Vd
Vhudbcadaim
131
Tn
Tuhnadaim
132
Ke
Kxemjedaim
133
Fc
Fuicaim
134
Ux
Uhhxodaim
135

Moøohaim
136
Sl
Sulodtajxaim
137

Voødmudaim
138
Sx
Sxutnasbaim
139
U
Ujkedaim
140
Ot
Otajedaim
141
Ur
Urowwaim
142
Ri
Rikcohelaim
Elements
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8 Nw G Ls Dm Ms T Dt Mw Pk By Bz Fn Dw To Pl Ah My Cv Fy Cw A Ed Ab Bu Du Sh Hb Da Bo Fa Av So Hz Wt Dr Lw Vh Hk Ke Ap Vw Hu Fh Ma Kp Gb Bq Hi Kf Bn J Hm Bs Rs
9 Ul Gr Mr An Hy Ck Do Iz Eg Af Bhz Mm Ch Qt Bhr Cy Lg Jk Hl Bw Rm Gk Ll Pi Sk Ie El Sv Me Jz Nm Abr Ea Sp Wg Sl Jo Bl En Ci Ht Bp Ud It Yh Jp Ha Vi Gc L Ko Ja Pp Gv Dc Bm Jf Km Aus St
10 Of Lb Lm Tyv Ps Vx Ng Mdl Va Ae Chn Kg Nz Ia Iq Ua Lo Ki Wc Put Spb Vs Prl Su Ic Zh Sd Le Cp Ml Tv Fj Wl Sa Kb Mh Tk Nr Hd Cld Is M Sun Mrs Aw Ks Jm Di Chy Ln Str Yt Zs Pv Mz Ve Sth Stl Kz Pas Mas Wb Asp Bt E Ct Tn Eh The Pe Zp Spr Ad Cc Io Lh Yn On Mtv Ob Tu Vyz Ol Vv Chk Arm Ff Tw Ka Nl Il Ur Kh Sdg Q Nv Mts Lf Mp Zg Iv X Mj Iy Ov Tq
11 Oa Oe Ai Dk Hn Lc Aut Et Tg Cok Mv Lx Uk Fp Gp Mq Sol Gm Pal Pc Jd Sud Vt Tr Id Em Mu Sey May Cor Mur Ber Td Gn Svc Agl Ey Fk Sog Asc Tt Bd Tks Bvg Uvg Nk Atf Chd Tkc Stp Cym Ly Rt Mi Ckr Sgl Tog Bin Nc Mov Sie Ny Nu Ao Psy Grs De Zw Cel Ft Nn Aj Bv Fi Afg Thl Cub Lib Od Hr Ep Pn Xr Ty Dn Oy Oc Tri Apl Hx Za Ot Uz Ais Om Bf Tz Gu Lk Bb Bvh Ws Lz Kw Mx Cg
12 Nik Nie Wk We Ug Sz Sw Cb Ig Mb Gy Wrg Dv Cool Gkz Gi Dj Vz Sy Ei Ro Peu Pan Nep Cmr Aa Tun Ay Cnd Gl Kd Bzl Kv Hp Dx Gs Agz Bc Bcm Gf Im Lt Mri Spi Col Pep Go Ow Dl Phl Sgp Trb Uy Clk Ik Tf Gt Ix Ph Qo Ak Nj Myl Ctc Mcg Dlw Ncl Scl Oh Wv Fd Wo Ns Mit Msu Az Nvd Aks Nx Ut Als Alb Clr Hw Tx Gg Ih Mon Iw Wy Or Ii Ndk Sdk Nsk Iu Vo Kn Ok Lus Kc Nyk Min Ntm Aub Gya Hit Lth Pg Slv Ew Cri Ib Dcr Wq Z Ql Ky Js Py Ue Wd Go Kl Ou Mf Op Uc Ip Ec Mis Alh Oo Dta Px Mim Vr Ub Puc Sx Nrd Dd Oi Jt Rl Mbu Gsp Dsp Glt Ei Clp Eo Ku Pq Yi Ld
13 Iso Psi Ery Eri Auo Tyo Euh Oth Ain Cap Ade Teb Beh Fb Mdf Aeg Tqq Skl Tyr Bg Ri Prt Sq Ax Jx Hyo Gep Ij Trv Dh Jn Cen Ces Btl Mth Ek Ldm Cls Tel Nid Bed Ved Ss Nrv Nso Hat Log Cyl Thy
Gh Dp If